• Завантажую...

Самоаналіз діяльності вчителя

6 Лютого 2019 р. 508

Самоаналіз діяльності вчителя

Опис педагогічного досвіду « Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок інтеграції знань у вивченні географії»
З 2010 навчального року працюю над темою «Використання елементів інтерактивного навчання на уроках географії», останні 3 роки більше
приділяю уваги підвищенню мотивації та пізнавальної активності за рахунок інтеграції знань на уроках
географії, що є цікавим і корисним.
Вибір теми , над якою я працюю зумовлений зміною цілей
та завдань, що постають
перед сучасною освітою в
інформаційному суспільстві, де традиційні
методи замінюються інноваційними,
що передбачають зміщення
акцентів у навчальній
діяльності, її спрямування на
інтелектуальний розвиток учнів
за рахунок зменшення
долі репродуктивної діяльності.
Одним з
цікавих інноваційних методів навчання
є кооперативна форма навчання, а саме інтеграція знань з різних
предметів по певній темі. У наш час взаємозв,язок природи й людини особливо
актуальний. Мета навчання на
інтегрованій основі – дати цілісне уявлення про довкілля, сприяти підвищенню
розумової активності школярів, забезпечити самовираження, самореалізацію,
розвиток гармонійної особистості притаманними їй загально - людськими
цінностями. Інтегроване навчання допомагає і вчителю по-новому бачити свій
предмет, більш чітко усвідомлювати його співвідношення з іншими науками,
допомагає поєднувати можливості різних навчальних дисциплін у створенні
цілісних уявлень учнів про світ, суспільство, науку, довкілля, економіку.
Ще В. Вернадський
зазначив, що… ріст наукових знань XX століття швидко стирає межі між окремими
науками. Вони дедалі більше
спеціалізуються не за науками, а за проблемами. Це дає змогу, з одного
боку, надзвичайно глибоко вивчати явище, а з другого, - охоплювати його з усіх
точок зору». Взаємозв язок у вивченні
шкільних предметів – природний процес,
зумовлений логікою навчання. Ще багато років тому відомий педагог Я. Каменський
відзначав: « Усе, що перебуває у взаємному зв язку, повинно викладатися у
такому зв,язку». Вирішення
поставлених завдань вимагає від
кожного вчителя вдосконалення професійної
майстерності та підвищення
фахового рівня. Цього можна досягти за рахунок
опанування та використання у своїй
діяльності нових сучасних
педагогічних технологій,
однією з
яких є інтерактивні методики, а саме інтегроване
навчання – шлях до забезпечення всебічного розвитку особистості.
Провідна наукова ідея:
Пошук та впровадження нових активних підходів до
навчання, удосконалення засобів і форм процесу навчання, інтенсифікація та
індивідуалізація його.
Актуальність досвіду:
- пошук та вивчення активізуючи методик і прийомів навчання;
- підвищення мотивації навчання;
- опробування методів і форм відповідно до
вікових і психологічних
особливостей учнів;
- забезпечення якісного зворотного зв язку між учнем і засобами
освіти;
- залучення учнів до самостійної творчої праці;
- реалізація поглибленого індивідуального підходу до
учня, під час
якого
кожному учню може бути запропонована його власна траєкторія
освіти;
Сьогодні перед кожним вчителем, який би предмет він не
викладав, в останні роки в світлі
завдань всебічного розвитку особистості школяра набула принципово важливого
значення між предметна інтеграція, яка спрямована на формування освіченої,
інтелектуально розвинутої людини з цілісним уявленням картини світу, з
розумінням глибини зв язків, явищ і процесів
в природі, господарстві і суспільстві.
Інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів,
спонукають до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення й
знаходження причинно – наслідкових зв язків, до розвитку логіки, мислення,
комунікативних здібностей. Більшою мірою, вони сприяють розвитку мови, формуванню вміння порівнювати,
узагальнювати, робити висновки, формують інтегровані знання з обох дисциплін.
Форма проведення інтегрованих уроків – нестандартна, захоплююча. І коли, я
бачу, що інтерес до навчання у дітей падає, вони важко пізнають досліджуваний
матеріал, роблю для себе висновок: необхідна кваліфікована мотиваційна
діяльність вчителя за умови включення в
активну навчально – пізнавальну активність учнів. Тому, що кожна дитина – творча
індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Щоб уникнути недоліків одноманітності уроків, вважаю
доцільним, що правильний вибір форм і
методів сприяють підвищенню ефективності
уроку, вони ставлять дитину в умови суб єкта
творчої діяльності й забезпечують формування її особистості як
дослідника.
Мій вибір
методів та прийомів навчання залежить від навчально – виховної мети і змісту
навчальної теми ( уроку ), рівня підготовки учнів, наявних наочних засобів
навчання, вікових особливостей дітей. На вибір методів та прийомів та їх
поєднання великий вплив має визначений для організації навчання тип та
структура уроку. Обрані методи сприяють розвитку навичок між особистісного
спілкування, ініціативу, творчу активність.
Згідно цього бачення на кожному
уроці географії, на кожному етапі уроку створити умови для розвитку та
самореалізації особистості учня. Разом з
учнями готуємо нестандартні уроки: урок – дослідження, урок – пошук, урок –
практикум, урок – дискусія, урок – мандрівка тощо. Використовую різні методи й
прийоми: методи самостійної роботи, робота в групах та парах, пошуковий,
проблемний методи, метод проектів;
прийоми :
«розумовий штурм», «інформаційне повідомлення», «мікрофон», рольові та ділові
ігри, « коло ідей», «асоціативний кущ», « шляхи вирішення проблем», групова дискусія, взаємне навчання. Надаю
перевагу використання такому прийому як ДІАЛОГ «Учитель – Учень», « Учень –
Учень». Перевагу надаю ІНТЕГРОВАНОМУ ПІДХОДУ в організації навчально –
виховного процесу на уроках. З цієї теми підготовлено: методичні розробки
уроків, позакласних заходів, інтелектуальних, розважально – пізнавальних,
рольових ігор, конкурсів, практичних завдань.
В процесі роботи над темою був опрацьований великий обсяг
наукової та методичної літератури, ознайомилася з використанням даної технології вчителями України та інших країн.
В своїй
роботі і на уроках, і в позакласній діяльності намагаюсь використовувати
можливості між предметних зв,язків, з
елементами ІКТ.
o
На
різних етапах уроку в середній школі
використовую:
ü можливості показу за допомогою анімації протікання процесів , які продовженні в часі
( наприклад, утворення боліт, льодовиків)
( на етапі пояснення нового матеріалу);
ü презентації, створені в програмі Роwer Point,
як вчителем ( на етапі пояснення
матеріалу), так і самими учнями ( на етапах закріплення вивченого матеріалу,
узагальненні знань);
ü тестові тренінги ( на етапі актуалізації знань або перевірки знань та вмінь);
ü іноді, в 9, 10 класі проводжу деякі види практичних робіт
на комп'ютері ( на етапі
застосування знань та вмінь на практиці ) . Використання їх дає
змогу, по-перше, скоротити
час на побудову
графічних зображень,
по-друге, удосконалити роботу
учнів з комп’ютером, по-третє, звільнити
час на аналіз результатів
виконаної роботи та обговорення
проблемних питань. Крім того, в
останній час з’являються
програми, які дозволяють перевірити знання карти. Комп’ютер дає можливість вивчити, перевірити себе, а
також виправити свої помилки.
o
В 10
класах, крім вище означених, використовую метод проектів при вивченні регіональної географії в рамках
програми “Intell. Навчання з
курсу країнознавства мною була
запропонована тема для
дослідження « Населення світу» та « Світове господарство», де
багато статистичної інформації , яку
необхідно аналізувати. З інформатики учні вивчають тему « Аналіз даних у
середовищі табличного процесора», де
вчаться будувати графіки, діаграми. При вивчені розділу «Регіони та країни
світу», створюють презентації, використовуючи
можливості програми PowerPoint, використовують можливості всесвітньої мережі Internet та
програми Publisher. Звичайно,
ця робота потребує
достатнього володіння комп’ютером, як у
учнів так і у вчителя, розвиває дослідницькі навички,
вміння працювати у
колективі, тобто такий
метод навчання, який відповідає
сучасним вимогам. В цьому році на
стадії реалізації знаходиться проект «Економічне чудо Японії».
o
Крім
того, на уроках постійно застосовую і інші інноваційні методики:
v ігрові методики;
v метод проектів;
v групові форми роботи;
v технологія
проблемного навчання;
v проведення дискусій.
o
В
рамках використання інноваційних методик викладання географії використовую
наступні прийоми:
v «Мозковий штурм»;
v «Мікрофон»;
v «Асоціативний кущ»
v «Географічна мозаїка»
v «Коло знань»
v «Прес» тощо.
В позакласній роботі також використовую можливості між
предметної інтеграції, як фактора підвищення рівня практичних умінь і навичок
учнів за допомогою комп’ютерно орієнтованих технологій; розроблено ряд позакласних заходів
з використанням ІКТ; при підготовці
учнів для участі в турнірах та конкурсах різних рівнів використовую
можливості електронних підручників, атласів, мережі Іnternet.
Для підвищення
зацікавленості учнів до предмету та розвитку природничо-наукового світогляду на
уроках використовую можливості ІКТ, між
предметних зв’язків, проблемного навчання,
а також залучаю учнів до підготовки до уроків та позакласних заходів,
організовую екскурсії Харківщиною та
Україною тощо.
Учні нашої школи співпрацюють з геолого-географічним,
екологічним та іншими факультетами ХНУ ім.. В.Н. Каразіна. Учениця 9-Г класу
Мінакова Христина у 2010 році брала участь у районному конкурсі захисту проекту
за темою: « Антропогенне забруднення
водойм Московського району м. Харкова та шляхи поліпшення їх
екологічного стану». ( III місце).
Учень 10-А класу, Заєв Андрій, в 2012-2013 н. р. брав участь у районному (
I місце ), обласному (I
місце), Всеукраїнському етапах ( III
місце) конкурсі захисту МАН за темою: « Особливості вітрового
режиму території Харківської області».
Учениця 11-В класу, Лукіна Анастасія, в 2013-2014 н. р. брала
участь у районному конкурсі захисту науково-дослідницького проекту за темою:
« Вплив
автотранспорту на екологію м. Харкова», де отримала III місце.
Звичайно,
попереду багато роботи, особливо з обдарованою молоддю.
Вчитель проводить активну позакласну роботу. Позаурочна
робота дає мені змогу зацікавити учнів географією. У своїй педагогічній діяльності я залучаю
учнів до таких форм позаурочної роботи:
-
моделювання
географічних процесів та явищ;
-
географічні
турніри;
-
олімпіади;
-
підготовка
до участі в МАН;
-
шкільні
географічні конкурси;
-
вікторини;
-
географічні
вечори;
-
шкільні
декади;
-
збір
фотоматеріалів « Рідний край –очима дітей ».
Саме ці форми позаурочної роботи розкривають моїх учнів
як особистість, допомагають учням
реалізувати себе, навчитися
відстоювати свою точку зору, відкрити свої приховані можливості , вони стають
більш впевнені в собі, вчаться поважати
думку інших, а головне – відбувається мотивація навчальної та пізнавальної
діяльності.
Так, разом з
колегами та учнями у грудні проведено « Тиждень географії та екології», що є
традицією.
Разом з учнями 9-11 класів підготували та провели гру
«Вплив господарської діяльності людини на природні умови та природні ресурси»,
інтелектуальна гра з економічним змістом « Щасливий випадок », прес-конференцію
« У відповіді перед майбутнім». В рамках тижня був організований конкурс газет,
малюнків, віршів з екологічним змістом. У шкільному кінозалі демонстрували перегляд
фільмів: « Загадкова вода», « Корисна їжа», та
« Заповідники
України».
Зараз існує
безліч тур фірм , які пропонують безліч цікавих екскурсій, користуючись їх
послугами були проведені такі екскурсії: «Історичний Харків», музей природи,
Ботанічний сад, зоопарк, « Кочеток-музей природи»,
« Харківська Швейцарія», «Зооветакадемія», «
Краснокутський дендропарк».
Влітку на канікулах відпочинок у м. Феодосія « Дар богів
», оздоровлення дітей. Учні за підсумками еколого-краєзнавчої роботи пишуть звіти,
реферати, творчі роботи. Матеріал екскурсій я використовую на уроках географії,
екології.
Будь - яка діяльність людини має певну мету. Головна мета моєї роботи – розвиток
творчих здібностей учнів, розкрити їх гарні сторони. У перспективі планую
продовжити роботу над
певними аспектами даної теми. По - перше, розробка уроків для учнів 8-х; 9-х класів, приділити більш уваги
краєзнавчій роботі, використанню практикумів.
Патріотичне виховання на уроках географії ( з досвіду
А.В. Куценко
ХЗОШ І-ІІІ ст., №58)
Це так, як дихати -
Любити Батьківщину.
В. Сосюра
Шкільна
географія відіграє значну роль у вихованні людини та формуванні національної свідомості підростаючого
покоління. Практично кожний урок
географії містить політико – виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої
доводить учням, що найкращим місцем для кожного громадянина є рідний край,
рідний дім. Тому одним із напрямків роботи
вчителя географії є
забезпечення національно – патріотичного
виховання на уроках та в позакласній роботі.
Як учитель
впевнена, що серед виховних напрямів
сьогодні найбільш актуальним є
національно – патріотичне виховання, яке є складовою загального виховного процесу
сучасної молоді. Формування громадянина, патріота України, підготовленого до
життя, з високою національною свідомістю, який здатний побудувати громадянське
суспільство – головна мета виховної роботи школи. І саме ми, вчителі, повинні
формувати у молодого покоління високу патріотичну свідомість, почуття гідності,
любові до Батьківщини, до народу, до
культури.
Важливим
аспектом формування національно свідомої особистості є виховання поваги до
державної мови, саме через мову учні залучаються до національної історії,
культури, традицій. Виходячи з цього в школі проводяться різні навчальні та
позакласні заходи, зміст яких вимагає використовувати різні методи й форми
роботи: бесіди, години спілкування, екскурсії, перегляд відеофільмів, випуск
стінних газет, акції, участь у різних конкурсах, свята, прес – конференції,
брейн – ринги, тренінгові заняття, круглі столи, рольові ігри, вікторини, уроки
– подорожі тощо.
У
процесі проведення позакласної роботи (екскурсії, подорожі) юні
туристи-краєзнавці продовжують вивчення, й дослідження рідного краю. Вони
розширюють свій світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здобуті на уроках
географії, формують високі моральні якості громадянина України. Тут з’являється
ще більша можливість ознайомити дітей з історією
Батьківщини, її природними багатствами, народними звичаями, традиціями.
Позакласні заходи: географічний брейн - ринг « Україна –
моя Батьківщина» (запитання з географії творчого й проблемного характеру), прес
– конференція до 30-ої річниці «
Чорнобиль – наш біль» (ознайомлення учнів з трагічною сторінкою історії
України, з наслідками трагедії, заходами, які вживає уряд України з метою
запобігти подібного лиха), конкурс віршів, плакатів « Ми відповідальні за
майбутнє» ( вплив людини на довкілля, місце людини в природі), тренінгові
заняття « Учимося толерантності» (зразки української культури, етнокультури
народів, що живуть в Україні), вікторина
« Сім чудес Харкова», випуск тематичної газети « Якою я бачу свою Україну?», плакату « Модель рідного краю» ( контур
України, Харківської області, який треба доповнити, щоб переконати, що ваша
модель «майбутнього» країни, області – найкраща), зараз існує безліч тур фірм,
які пропонують безліч цікавих екскурсій, користуючись їх послугами були
проведені такі екскурсії: «Історичний Харків» (дослідження топоніміки власного
населеного пункту), музей природи, Ботанічний сад, зоопарк, « Кочеток-музей
природи», «Харківська Швейцарія», «Зооветакадемія», « Краснокутський дендропарк».
Учні за підсумками
географо -краєзнавчої роботи пишуть звіти, реферати, творчі роботи. Екскурсії « Ти у серці моїм Україно», « Ми
живемо на Слобожанщині», « Маршрутами
України», « Велетні української
економіки – підприємства м. Харкова» ( подорожі містами України до Полтави,
Сум, Києва, з подальшим обговоренням побачених пам,яток, написання відгуків; ознайомлення з українськими традиціями,
символами України, видатними людьми, елементами народознавства, підприємствами
міста « Турбоатом»,
« Салтів хліб», « ХТЗ» тощо;
використання зібраного фото-, відео матеріалу на уроках географії).
Одна з улюблених форм роботи з
учнями є години спілкування за різною тематикою, але значну увагу приділяю
тематиці Конвенції щодо національно –
патріотичного виховання. Такі як: « Україна – єдина країна», « Чим може
пишатись Українець», « День Українського козацтва», « День Збройних сил
України» ( зустріч з військовослужбовцями ВПС України, підвищення престижу
військової служби, а звідси – культивування ставлення до Солдата, як до
Захисника Вітчизни, Героя; учні готували сувеніри, теплі речі, свої малюнки з
побажаннями), « День партизанської Слави», « День Соборності України», « День
пам,яті жертв голодомору в 20-х,30-х роках ХХст.», « День пам,яті Небесної
сотні», шанування пам,яті видатних людей, географів України, про яких йде
розмова на уроках географії: « 2016 – 202 річниця від дня народження Т. Г.
Шевченка. Особливістю впровадження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на уроках географії у
2015-2016 н. р. буде відзначення таких ювілеїв – 115 років від дня народження
Володимира Михайловича Кубійовича, українського
економ-географа, демографа, енциклопедиста; 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського, українського
економіста, економ-географа, державного діяча.
150-річчя Георгія
Миколайовича Висоцького,
українського фізико-географа, ґрунтознавця, палеоботаніка;
150-річчя
– Софії Русової, педагога, фундатора українського краєзнавства.
Зустрічі з ветеранами ВВВ,
вченими, поетами – земляками.
Мета, вчителя географії, як мені здається, активізувати
пізнавальну діяльність у формуванні патріотичних почуттів під час вивчення
географії через мистецтво слова пробуджувати національну свідомість, саме тоді
в почуттях і характері учнів домінуватиме український патріотизм, бажання жити
і працювати за для розквіту Української
держави.
Так, у 7-му класі, характеризуючи
окремі території світу, доречно ознайомлювати учнів із внеском українських
учених у їх вивчення й освоєння (наприклад, під час вивчення теми «Відкриття й
освоєння Африки» в курсі «Географія материків і океанів» учитель може більш
докладно зупинитися на дослідженнях території цього материка українським
мандрівником і дипломатом Єгором Ковалевським).
Реалізація принципу національної спрямованості
шкільної географії, який передбачає формування в учнів національної свідомості,
прищеплення шанобливого ставлення до традицій і звичаїв українського народу
щодо вшанування й збереження природи краю, підтримання таких важливих рис
української нації, як чуйність, працелюбність і милосердя, що має знайти своє
вираження в широкому й активному залученні в процес вивчення географії
здобутків усної народної творчості (прислів’їв, приказок, прикмет, загадок про
природні об’єкти та явища), елементів календарної обрядовості, землеробської
культури, використанні народних традицій поведінки в природі, шанобливого
ставлення до неї (наприклад, українське народне прислів’я: «Багато снігу —
багато хліба»).
Максимальне
використання виховного потенціалу шкільного краєзнавства. Реалізація цього
завдання може відбуватися шляхом практичного вивчення особливостей природи,
господарства й населення рідного краю в процесі організації активних форм
навчальної діяльності учнів (практичних робіт на місцевості, екскурсій,
дослідницьких проектів та ін.); конкретизації теоретичних географічних знань
прикладами своєї місцевості; орієнтації учнів на дослідну, суспільно корисну
діяльність у рідному краї за умов її інтеграції з наукою і місцевим
виробництвом (наприклад, у темах з географії свого регіону в 8-9 класах та під
час вивчення курсів за вибором «Географія рідного краю»).
Формування в учнів уявлень про досягнення
України в галузі науки, техніки, культури. Цей напрям виховної роботи пропоную
реалізовувати в процесі знайомства учнів зі значущими результатами діяльності
видатних вітчизняних дослідників, державних діячів, представників громадських
організацій; висвітлення інноваційних проектів у рамках міжнародного
співробітництва. (наприклад, М. Миклухо-Маклая, П. Чубинського, С. Рудницького, А. Синявського, О. Маринича
та ін.)
Особливо велика роль у вихованні в учнів
патріотизму, гордості за свою Батьківщину, почуттів поваги до інших народів,
різних країн належить фізичній і економічній географії. Кожна тема, кожний урок
містять політико-виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої учнями сприяє
переконаності – кращого місця, ніж рідний дім немає у цілому світі.
Патріотичному вихованню сприяє весь процес навчання географії, адже цей предмет
має виключно широкі можливості для організації патріотичного виховання.
Зокрема, на уроках у 8-му і 9-му класах
під час вивчення матеріалу про природу та господарство України відбувається
формування почуття приналежності до великого Українського
народу, гордості і любові до нашої культури і традицій.
Урок – роздум «
Про історичну долю України і її героїв» ( запрошені учасники революції Гідності, ветерани ВВв, учасники
російсько – української війни, які поділяться з учнями своїми думками про
сьогодення і перспективами України розвитку та зміцнення держави, розкриють
значення термінів «патріот»,
« Батьківщина», розглянуть, які якості притаманні
справжнім патріотам ).
Урок – подорож 8
кл., « Фізико-географічна характеристика Чорного моря. Екологічні проблеми
акваторії» ( значення моря для України, його природно – ресурсний потенціал),
урок – дослідження 7 кл., « Природні зони помірного поясу материка Євразії» (
розкриваються багатства природно – ресурсного потенціалу України, значення
грунтово – рослинного покрову), інтегрований урок прес – конференція 8 кл., « Земельні ресурси України» ( виховувати
господарське ставлення до земельних ресурсів нашої країни, почуття дбайливого
господаря, любов і повагу до людей праці, соціальний оптимізм, впевненість у
найближчих позитивних змінах у нашій державі), урок « Легка промисловість
України. Художні промисли» 9 кл.,( виховувати учня, який цінуватиме
традиції декоративно – ужиткового мистецтва своєї держави), урок – дослідження
в 10 кл., « Канада. Українська діаспора в Канаді» ( виховувати повагу до національної
культури, української діаспори). Багато
ще можна наводити прикладів
назв тем уроків, позакласних заходів, де я
висвітлюю і впроваджую в роботу національно – патріотичний напрямок виховання учнів. Наприкінці опису
свого досвіду, маю бажання закінчити його словами видатного В.О.
Сухомлинського:
« Любов до
Батьківщини і любов до людей – це два швидкі потоки, які об,єднуючись, утворюють могутню ріку патріотизму »
САМОАНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема, над якою я працюю:
« Підвищення
мотивації та пізнавальної активності
за рахунок інтеграції знань у вивченні географії ».
Вибір теми зумовлений забезпеченням максимально сприятливих умов для
розкриття творчих здібностей, талантів і
обдарувань учнів на уроках географії та в позакласній роботі, що сприяє формуванню інтелектуально розвиненої людини.
Провідна наукова ідея теми:
Пошук та впровадження нових активних підходів до
навчання, удосконалення засобів і форм процесу навчання, інтенсифікація та
індивідуалізація його.
Свою задачу у
вирішенні цієї теми я бачу у розвитку навиків
особистісного спілкування, прояву ініціативи, творчу діяльність учнів.
Інтегрованого підходу
до навчання – підбору та об єднанню
навчального матеріалу з різних предметів, цілісного
і різнобічного вивчення важливих
тем. Мною підготовлені методичні розробки: уроків, ігор для позакласної роботи , навчально – дослідних екскурсій.
При викладанні я використовую різні прийоми, які вимагають роботи
з джерелами географічних знань; робота з підручником; прийоми порівняння та
визначення причинно – слідчих зв язків; користування наглядним дидактичним
матеріалом; творчий підхід учнів
до запропонованої теми.
Можу запропонувати до публікації: розробки нестандартних
підходів до інтегрованого навчання ; позакласні заходи - інтелектуальні рольові ігри , конкурси, практичне завдання
за темою: « Екологічне виховання на уроках географії ».
У квітні 2012 н. р.
була слухачем курсів підвищення кваліфікації, які успішно захистила,
ділячись своїм досвідом. Заняття, практикуми , які проводили викладачі ХОНМІБО
та матеріал, який отримала на курсах, стануть в нагоді при викладанні.
З доповідями за даною темою виступала на засіданнях
методичного об’єднання вчителів школи
освітньої галузі «Природознавства»,
семінарах різного рівня. Для вчителів
школи та студентів ВНЗ м. Харкова даю відкриті уроки.
Учні нашої школи співпрацюють з геолого-географічним,
екологічним та іншими факультетами ХНУ ім.. В.Н. Каразіна. Учениця 9-Г класу
Мінакова Христина у 2010 році брала участь у районному конкурсі захисту проекту
за темою: « Антропогенне забруднення
водойм Московського району м. Харкова та шляхи поліпшення їх
екологічного стану». ( III місце).
Учень 10-А класу, Заєв Андрій, в 2012-2013 н. р. брав участь у районному (
I місце ), обласному (I
місце), Всеукраїнському етапах ( III
місце) конкурсі захисту МАН за темою: « Особливості вітрового
режиму території Харківської області».
Учениця 11-В класу, Лукіна Анастасія, в 2013-2014 н. р.
брала участь у районному конкурсі захисту науково-дослідницького проекту за
темою:
« Вплив
автотранспорту на екологію м. Харкова», де отримала III місце.
Приймаю активну участь в проведенні районних заходів, у
грудні 2010 р., на базі ЗНЗ № 58 проведено районний семінар вчителів кафедри
« Використання інноваційних технологій у роботі ШМО
вчителів географії та історії», підготувала доповідь щодо своєї методичної теми
та фрагменти уроку « Чи вибухне Чорне море?», де були розглянуті та вирішені
учнями проблемні питання щодо використання та охорони вод Чорного моря, а
також у заходах, присвячених важливим пам,ятним датам у 2012 році разом з учнями підготувала та
провела науково-практичну конференцію
« Батьківщина у нас одна», яка була присвячена 26 річниці аварії на ЧАЕС.
Під
керівництвом вчителя готувалися команди,
учні, до участі в районних, міських
турнірах, конкурсах, предметних
олімпіадах з географії, економіки, екології; захисту МАН на різних рівнях, де
були переможцями та призерами. Протягом
останніх років вихованці Куценко А.В. входили у десятку кращих знавців
географії.
Аналізуючи
навчальні досягнення своїх учнів, можу відмітити деяке підвищення якості знань учнів. Якщо в 2010-2011 н. р. на достатньому та високому рівнях навчалось
75% учнів, яких навчаю , то в І семестрі 2013 – 2014 н. р.– 78 % учнів, що і показано на графіку
нижче
Учні під моїм керівництвом брали участь у олімпіадах,
конкурсах, турнірах різних рівнів. Так у
2009-2010н.р.
Команда переможець районного етапу турніру юних географів;
Так, у 2010-2011 н. р .:
Войтенко Вадим, учень 10-А класу, посів ІI
місце в районному етапі
Всеукраїнських олімпіад з географії;
Комар Максим, учень 10-А класу, Стеценко Павло, учень
10-Б класу, брали участь у складі збірної команди району у міському турнірі
юних географів та посіли як в командній
так і в особистій першості ІІІ місце;
Заєв Андрій, учень 9-А класу, посіл ІII місце
в районному етапі Всеукраїнських
олімпіад з географії у 2011-2012н.р.
Команда учнів школи приймала участь у турнірі юних
географів
(посіли III місце);
Чумаченко Катерина та Лучнік Тетяна, учениці 10-А класу,
брали участь
у міському конкурсі «Податки очима дітей».
Так, у 2012-2013н.р.
Заєв Андрій, учень 10-Акласу, Переможець районного етапу
конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН (I місце);
Заєв Андрій, учень 10-Акласу, Переможець II (Обласного) етапу конкурсу-захисту учнівських
науково-дослідницьких робіт МАН (I місце);
Заєв Андрій, учень 10-Акласу, Призер Всеукраїнського
конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН (III місце);
Участь команди в I районному етапі V міського турніру юних географів (III
місце);
Заєв Андрій, учень 10-А класу, посів ІІ місце у районному
етапі учнівських олімпіад з географії;
Храмов Олексій, учень 11-А класу, посів III місце у
районному етапі учнівських олімпіад з економіки;
Ткемаладзе Деоніс, учень 9-А класу, Любчич Андрій, учень 9-Б класу, стали
переможцями районного туру учнівських олімпіад з геології, були делеговані для
участі в обласному етапі;
Так, у 2013-2014н.р.
Нармухаметов Олексій, учень 9-А класу, посів III місце у
районному етапі учнівських олімпіад з географії;
Нармухаметов Олексій, учень 9-А класу, посів III місце у
районному етапі учнівських олімпіад з економіки;
Заєв Андрій, учень 11-А класу, посів III місце у
районному етапі учнівських олімпіад з географії;
Лукіна Анастасія, учениця 11-В класу, посіла III місце у
районному етапі учнівських олімпіад з екології (захист екологічного проекту);
Ткемаладзе Деоніс, учень 10-А класу, Шафоростова Діана,
учениця 10-Б класу брали участь у міському економіко-правовому турнірі, за що
отримали сертифікат учасників.
Звичайно, попереду багато роботи, особливо з обдарованою
молоддю.
Вчитель проводить активну позакласну роботу. Так. Разом з
колегами та учнями у грудні проведено « Тиждень географії та екології», що є
традицією.
Разом з учнями 8-10класів підготували та провели гру
«Вплив господарської діяльності людини на природні умови та природні ресурси»,
інтелектуальна гра з екологічним змістом « Щасливий випадок », прес-конференцію
« У відповіді перед майбутнім». В рамках тижня був організований конкурс газет,
малюнків, віршів з екологічним змістом. У шкільному кінозалі демонстрували
перегляд фільмів: « Загадкова вода», « Корисна їжа»,
« Заповідники України».
Зараз існує безліч тур фірм , які пропонують безліч
цікавих екскурсій, користуючись їх послугами були проведені такі екскурсії:
«Історичний Харків», музей природи, Ботанічний сад, зоопарк, « Кочеток-музей
природи»,
« Харківська Швейцарія», «Зооветакадемія», « Краснокутський дендропарк».
Влітку на канікулах відпочинок у м. Феодосія « Дар богів
», оздоровлення дітей. Учні за підсумками еколого-краєзнавчої роботи пишуть
звіти, реферати, творчі роботи. Матеріал екскурсій я використовую на уроках
географії, екології.
Разом з учнями
готуємо нестандартні уроки: урок – дослідження, урок – пошук, урок – практикум,
урок – дискусія, урок – мандрівка тощо. Використовую різні методи й прийоми:
методи самостійної роботи, робота в групах та парах, пошуковий, проблемний
методи, метод проектів; прийоми : «розумовий штурм», «інформаційне
повідомлення», «мікрофон», рольові та ділові ігри, « коло ідей», «асоціативний
кущ», « шляхи вирішення проблем»,
групова дискусія, взаємне навчання. Надаю перевагу використання такому
прийому як ДІАЛОГ «Учитель – Учень», « Учень – Учень». Перевагу надаю
ІНТЕГРОВАНОМУ ПІДХОДУ в організації навчально – виховного процесу на уроках. З
цієї теми підготовлено: методичні розробки уроків, позакласних заходів,
інтелектуальних,
розважально – пізнавальних, рольових ігор, конкурсів, практичних
завдань.
Підводячи
підсумки планую в подальшому працювати над:
-
вдосконаленням
системи роботи з учнями , які мають
середній рівень навчальних досягнень;
- впровадженням
між предметних зв язків у зміст навчально
виховного процесу, метою, яких є
формування інформаційної культури, комунікативних компетентностей,
рефлексивних якостей у школярів, які
активізують пізнавальну діяльність і самостійність, розвивають критичне
мислення, та розкривають творчі здібності та обдарованість учнів;
- впровадження та систематизацію передового досвіду вчителів району, області, щодо організації
навчально-виховної роботи з географії та екології;
-
вдосконалення роботи з обдарованою молоддю, а саме у підготовці до предметних олімпіад,
турнірів, конкурсів та участі у роботі МАН.План самоосвіти КУценко А.В.