Нормативні документи до ВСЗЯО

21 Березня 2021 р. 1619

Нормативні документи у сфері освіти

Чинне законодавство з питань розвитку системи загальної середньої освіти
Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року, № 2145–VІІІ

Розділ І. Загальні положення (статті 1–9).
Розділ ІІ. Структура освіти (статті 10–21). Стаття 18 «Освіта дорослих».
Розділ ІІІ. Заклади освіти (статті 22–31).
Розділ ІV. Стандарти освіти, освітні програми, кваліфікації та документи про освіту (статті 32–40).
Розділ V. Забезпечення якості освіти (статті 41–51). ЗНО. Ліцензування ЗО. Атестація педагогів. Сертифікація. Моніторинг якості освіти. Інституційний аудит.
Розділ VІ. Учасники освітнього процесу (статті 52–57). Стаття 53 – право вибору ЗО. Оплата праці за ПК.
Розділ VІІ. Освіта, професійний розвиток та оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників (статті 58–61). Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463–ІХ.
Стаття 22, пункт 3 «…постійно підвищувати свою педагогічну майстерність».
Стаття 24, пункт 3 «Педагогічна діяльність вчителя», абзац 3) «…інші види педагогічної діяльності: навчальна; виховна; методична; організаційна».
Стаття 51 «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників», пункт 2 – протягом п'яти років не менше 150–ти годин. Педагогічна рада визначає – кількість годин і строки проходження.

Державний стандарт
Державний стандарт початкової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 – 1 клас; з 01.09.2019 – 2 клас; з 01.09.2020 – 3 клас. (Зміст освіти. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів)

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 (Зміст освіти. Державні вимоги до рівня оцінювання загальноосвітньої підготовки учнів)
Державний стандарт базової середньої освіти від 30 вересня 2020 р. № 898 (Зміст освіти. Державні вимоги до рівня оцінювання загальноосвітньої підготовки учнів)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27362 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»

Інклюзія та корекційна освіта
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про зміни що вносяться до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
Лист МОНУ від 10.01.2017 № 1/9–2 «Про сучасні підходи до навчально–виховного процесу учнів з особливими потребами»;
Наказ МОНУ від 25.06.2018 № 693 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами".
Лист Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2019 року № 1/9–498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 навчальному році»

Шкільні документи
Статут закладу освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 58 Харківської міської ради Харківської області (розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року) (Ухвалено на засіданні педагогічної ради протокол №5 від 13.11.2019).
Дане Положення є інструментом для щорічного оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти, її окремих компонентів.
Внутрішня система забезпечення якості освіти розроблена для реалізації таких цілей:
- гарантування постійного та послідовного підвищення якості освіти, формування довіри суспільства до закладу освіти;
- створення можливостей для забезпечення і постійного підвищення якості повної загальної середньої освіти та освітньої діяльності;
- отримання об’єктивної інформації щодо якості освітньої діяльності закладу освіти;
- побудови основи для самоаналізу, самооцінювання діяльності закладу освіти;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами;
- створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти.
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради Харківської області (Ухвалено на засіданні педагогічної ради протокол №10 від 16.01.2021), (Наказ по школі від 16.01.2021 № 11)

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання учнів початкових класів
- Наказ МОНу від 20.08.2018 № 924 Про затвердження мет. рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-х класів НУШ .
- Наказ МОНу від 27.08.2019 № 1154 Про затвердження мет. рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 2-х класів НУШ .
- Наказ МОНу від 16.09.2020 № 1146 Про затвердження мет. рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 3-х класів НУШ.
- Наказ МОНу від 19.08.2016 № 1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 4-х класів.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів
Додаток №2 до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 " Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти",
Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році"
відповідно до вимог:
навчальних програм для 5-9 класів
навчальних програм для 10-11 класів

Критерії оцінювання за предметами:

Іноземні мови
Інформатика
Історія
Біологія
Географія
Зарубіжна література
Математика
Мистецтво
Музика
Природознавство
Трудове навчання
Укр.мова та література
Фізика й астрономія
Фізична культура
Хімія